Zásady zpracování osobních údajů

Totožnost a kontaktní údaje správce:

CTR Atmospherica Aviation a.s.:
Sídlo: Seifertova 2919/12, Žižkov, 130 00 Praha 3

IČO: 264 56 176
DIČ: CZ26456176

Spisová značka: B 7220 vedená u Městského soudu v Praze
Den zápisu: 29.5.2001

e-mail : spravce@ctrgroup.cz
tel. č. : +420 606 026 026

kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:
Jméno a příjmení : Mgr. Kateřina Kraftová
e-mail : Kraftova@staidl-leska.com
tel. č. : +420 222 520 096

(dále jen „Správce“),

Kategorie zpracovávaných osobních údajů (poskytnuté údaje)

Kategorie osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu kontaktním formulářem, realizací rezervace nebo uzavřením a plněním smluv poskytli – t.j. Vaše jméno, příjmení, datum narození, akademický titul, adresu trvalého pobytu, čísla předložených identifikačních dokladů a víz, bankovní spojení, e-mailovou adresu a telefonní číslo, dále údaje, které vznikají z komunikace mezi Vámi a Správcem (písemná a elektronická komunikace) a dále informace o chování na internetových stránkách společnosti CTR Atmospherica Aviation a.s. získané z cookies v případě povolení cookies ve webovém prohlížeči.

Účely, právní důvody a doby zpracování osobních údajů

1. Zpracování osobních údajů za účelem uzavírání a plnění smluv, z důvodu plnění zákonných povinností a z důvodů oprávněných zájmů Správce

Poskytnutí osobních údajů nutných pro uzavírání a plnění smluv (objednávek letu), plnění zákonných povinností Správce a ochranu oprávněných zájmů Správce týkajících se jím nabízených a poskytovaných služeb je povinné. Bez poskytnutí údajů k těmto účelům by Správce nemohl služby poskytovat. Ke zpracování osobních údajů pro tyto účely Váš souhlas není nutný. Máte ale právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů pro účely oprávněných zájmů společnosti.

Osobní údaje Správce zpracovává v rozsahu nutném pro naplnění těchto účelů a po dobu nutnou k jejich dosažení nebo po dobu stanovenou právními předpisy. Poté jsou osobní údaje vymazány či anonymizovány.

Správce je oprávněn zpracovávat ve své databázi Vaše základní osobní, identifikační a kontaktní údaje a údaje z Vaší komunikace se Správcem po dobu 3 let ode dne ukončení platnosti smlouvy.

Účetní doklady (faktury) vystavené Správcem jsou archivovány po dobu 10 let od jejich vystavení (§ 35 zákona č. 235/2004, Sb. o dani z přidané hodnoty). Vzhledem k povinnosti doložit právní důvod vystavení účetních dokladů (faktur), archivuje Správce po dobu 10 let od ukončení platnosti smluv také smlouvy uzavřené mezi Správcem a Vámi.

2. Zpracování osobních údajů za účelem výkonu marketingových a obchodních činností Správce

Správce je oprávněn na základě Vašeho souhlasu zpracovávat Vaše kontaktní údaje pro marketingové a obchodní účely, za účelem zpětného kontaktu a vytvoření a zasílání nabídek Správcem, k čemuž udělujete vyplněním a odesláním formuláře souhlas v souladu s těmito zásadami. Udělení souhlasu ke zpracování Vašich kontaktních údajů pro marketingové a obchodní účely je dobrovolné. Tento souhlas zůstává v platnosti po dobu maximálně deseti let a poté zaniká anebo do doby, dokud jej neodvoláte.

Bez souhlasu pouze v případě, kdy správce zpracovává kontaktní údaje svých zákazníků z důvodu svého oprávněného zájmu za účelem přímého marketingu. V takovém případě máte právo vznést námitku (blíže k tomuto právu níže).

3. Cookies

Cookies jsou krátké textové soubory, které naše webová stránka odešle do prohlížeče. Umožňuje webu zaznamenat informace o Vaší návštěvě, například preferovaný jazyk a další nastavení. V případě, že máte ve webovém prohlížeči povoleny cookies, zpracovává CTR Atmospherica Aviation a.s. záznamy o Vašem chování na internetových stránkách správce za účelem vylepšení provozu internetových stránek správce, a dále za účelem přímého marketingu. Ukládání cookies lze zakázat v nastavení webového prohlížeče. Zákazem cookies se mohou stát některé funkce webových stránek nedostupnými.

Informace o zpracování osobních údajů, odvolání souhlasu, výmaz osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové a obchodní účely jste oprávněni odvolat, a to prostřednictvím kontaktního formuláře, kde do kolonky „Zpráva“ napíšete, že odvoláváte poskytnutý souhlas nebo prostřednictvím odkazu uvedeného v zaslaném obchodním sdělení, případně odkazu na konci tohoto dokumentu, anebo písemně a to bez jakýchkoli vícenákladů a následků pro stávající anebo budoucí smluvní vztahy mezi Vámi a Správcem. V případě odvolání tohoto souhlasu Správce zastaví veškeré zpracovatelské činnosti, pokud správce není oprávněn ke zpracování na základě jiného právního důvodu. Odvoláním tohoto souhlasu však není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů založená na tomto souhlasu před jeho odvoláním.

Poskytnuté údaje pro obchodní a marketingové účely jsou požadavkem smluvním a jejich poskytnutí je dobrovolné; tyto údaje nejste povinni poskytnout. Nebudou-li poskytnuty údaje, které jsou požadavkem smluvním, nemá toto žádné důsledky. V případě poskytnutí údajů, které jsou smluvním požadavkem a následného odvolání takového souhlasu Správce zastaví veškeré zpracovatelské činnosti tak, jak je uvedeno shora.

Zpracovatelé a příjemci osobních údajů

Udělením souhlasu se zpracováním v rozsahu a pro účely uvedené výše souhlasíte s předáním Vašich osobních údajů dodavatelům Správce s tím, že pro marketingové a obchodní účely Správce předává kontaktní údaje osob, které s tímto zpracováním Správci udělily souhlas, poskytovatelům IT služeb, včetně cloudových úložišť, příp. marketingovým agenturám.

V případě využívání cloudových úložišť, jsou tato umístěna vždy v rámci EU.

Jednotliví zpracovatelé jsou oprávněni nakládat s osobními údaji výhradně pro účely, ke kterým byli Správcem pověřeni, a dle pokynů Správce.

Správce i jiný výše uvedený zpracovatel poskytují dostatečné a věrohodné záruky o technickém a organizačním zabezpečení ochrany Vašich výše uvedených osobních údajů. Zpracování Vašich výše uvedených osobních údajů probíhá v technicky i fyzicky zabezpečených elektronických informačních systémech. Přístup k Vašim osobním údajům mají pouze tzv. pověřené osoby (na základě vlastních osobních přístupových údajů), a to v nezbytném rozsahu v rámci výkonu své práce, přičemž jsou vázáni povinností mlčenlivosti.

Osobní údaje mohou být za určitých podmínek zpřístupněny státním orgánům (soudům, policii, notářům, finančním úřadům apod., v rámci výkonu jejich zákonných pravomocí) nebo je Správce může přímo poskytnout jiným subjektům v rozsahu stanoveném zvláštním zákonem.

Předávání osobních údajů do třetích zemí

Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci.

Automatizované rozhodování

Tímto jste informován / informována o tom, že Vaše osobní údaje nebudou použity k rozhodování čistě na bázi automatizovaného zpracování, ani profilování.

Informace o právech subjektů údajů

Tímto jste informován / informována o svém právu požadovat od Správce přístup k mým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, jejich přenositelnost, popřípadě omezení zpracování. V případě, že jsou osobní údaje zpracovávány bez souhlasu, mohu kdykoli vznést námitku proti jejich zpracování. Bližší informace o výkonu mých práv jsou uvedeny na https://atmospherica.cz/spolecnost/prava-subjektu/

Kontaktní osoby správce

V případě jakýchkoliv podnětů, dotazů nebo nejasností v souvislosti se zpracováním mých osobních údajů včetně stížností se lze obrátit na Správce na e-mailové adrese: spravce@ctrgroup.cz nebo telefonním čísle +420 255 702 732.

Kontaktní údaje dozorového úřadu

V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním mých osobních údajů se rovněž lze obrátit se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, email: posta@uoou.cz, www.uoou.cz . Prosíme však, nejprve kontaktujte nás jako Správce.

Některé základní pojmy podle GDPR

Osobní údaj (Čl. 4 odst. (1) GDPR): veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (dále jen „subjekt údajů“; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor, nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Zpracování (Čl. 4 odst. (2) GDPR): jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, který je prováděn pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení.

Souhlas subjektu údajů (Čl. 7 a 8 GDPR): Souhlas je svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle, kterým subjekt údajů dává prohlášením či jiným zjevným potvrzením své svolení ke zpracování svých osobních údajů. Jde o aktivní a dobrovolný projev vůle subjektu údajů, ke kterému nesmí být nucen.

Souhlas je jedním z právních důvodů, na základě kterého může správce osobní údaje zpracovávat. Souhlas se vždy poskytuje k určitému účelu zpracování, který musí subjekt údajů znát. Nikoli vždy odvolání souhlasu znamená povinnost správce osobní údaje zlikvidovat, jelikož odvolání souhlasu se děje k určitému účelu, pro který jsou osobní údaje zpracovávány, přičemž správce může osobní údaje zpracovávat pro jiné účely, pro které využije jiný právní důvod zpracování než souhlas subjektu údajů.

Ke zpracování osobních údajů dítěte je nutné získat souhlas jeho zákonného zástupce. Minimální věk dítěte, od kterého není třeba souhlas zákonného zástupce, stanoví národní právo členského státu EU, takový věk však nesmí být nižší než 13 let.

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Nezávazná poptávka letu

Přidat další destinaci

Při odesílání formuláře došlo k chybě. Kontaktujte nás prosím telefonicky.

Děkujeme Vám za Vaši poptávku

Brzy Vás budeme kontaktovat.

Member of CTR group

Gastronomický zážitek na palubách našich letadel

Během letu Vám nabídneme excelentní catering včetně škály vybraných vín a šampaňského.

Napište nám

Pokud se nás chcete na cokoliv zeptat nebo máte zájem o nabídku letu, využijte prosím formulář výše nebo nám napište zprávu níže. Odpovíme Vám v cuku letu.

  Flotila vlastních letadel
  Flotila vlastních letadel

  Provozujeme flotilu vlastních letadel pro lety v rámci celé Evropy, Blízkého východu a dalších destinací, s centrálou v Praze.

   70 kolegů
  70 kolegů

  O Vaše bezpečí, komfort a nejlepší péči se stará tým našich 70 zkušených kolegů.

  18 let na trhu
  18 let na trhu

  Naše společnost má mnohaleté zkušenosti a profesionální tým vyškolených pilotů nad rámec předpisů.