Všeobecné přepravní podmínky

1. Popis společnosti a všeobecné informace

1.1 Společnost CTR Atmospherica Aviation a.s. (dále jen Společnost) je držitelem oprávnění k provozování obchodní letecké dopravy (letouny) vydaného Úřadem pro civilní letectví pod číslem CZ-64.
Společnost si vyhrazuje právo na změnu všeobecných přepravních podmínek bez předchozího upozornění.

1.2 Údaje o Společnosti (dodavateli služby)
CTR Atmospherica Aviation a.s.
se sídlem Seifertova 2919/12, Praha 3 Žižkov 130 00
IČ 26456176, DIČ CZ26456176
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7220

1.3 Přeprava poskytovaná Společností se řídí těmito dokumenty:

 • Obecně závaznými právními předpisy České republiky
 • Úmluvou o sjednocení některých pravidel o mezinárodní letecké přepravě podepsaná vMontrealu 28. května 1999
 • Úmluvou o sjednocení některých pravidel o mezinárodní letecké dopravě tzv. Varšavskou úmluvou č.15/1935 Sb., ve znění Haagského protokolu č. 15/1966 Sb. při přepravě mezinárodní;
 • Příslušnými směrnicemi, předpisy a nařízeními Evropského společenství (zejména EU-OPS, nařízení Rady (ES) č. 2027/97, nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 889/2002, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2027/97 )

1.4 Všechny případné spory vzniklé z objednávky letu a v souvislosti s ní, které se nepodaří odstranit jednáním mezi smluvními stranami, budou rozhodovány podle českého práva obecným soudem Společnosti v České republice.

2. Uplatňování Všeobecných přepravních podmínek

2.1 Všeobecné přepravní podmínky Společnosti se uplatňují pro všechny lety, jejichž provedení bylo objednáno Klientem (dále uváděný také jako cestující) a potvrzeno Společností.

2.2 Smluvní strany si mohou v rámci objednávky letu stanovit zvláštní podmínky přepravy. Zvláštní podmínky musejí být písemně zaznamenány v objednávce letu a potvrzeny Společností.

2.3 Smlouva o letecké přepravě je uzavřena okamžikem, kdy Společnost potvrdí přijetí Klientem řádně vyplněné a podepsané objednávky letu.

2.4 Lety prováděné Společností se neřídí jakýmikoliv všeobecnými obchodními podmínkami Klienta.

3. Letadlo

3.1 Potvrzením objednávky letu Společnost zaručuje, že poskytne letadlo, které má dostatečnou kapacitu, aby přepravilo počet cestujících uvedený v objednávce. Společnost může v případě potřeby kdykoliv nahradit dohodnuté letadlo jiným vhodným letadlem stejné nebo vyšší kategorie.

3.2 Společnost je povinna přepravit pouze takový počet cestujících, který je uveden v objednávce a pouze ty cestující, které Klient uvedl v seznamu cestujících.

3.3 Vyšší počet cestujících, než jaký je uveden v objednávce Společnost přepraví, pouze pokud to umožní podmínky v době nástupu k přepravě. Vyšší počet cestujících může mít za následek navýšení ceny přepravy.

4. Cena letu

4.1 Cena letu uvedená v objednávce zahrnuje:

 • a) veškeré provozní náklady včetně poplatků spojených s konkrétním letem;
 • b) catering pro všechny osoby na palubě v rozsahu nabídky zveřejněné na www.atmospherica.aero;
 • c) pojištění;
 • d) satelitní telefon na palubě letadla;
 • e) obsluha kabiny pro cestující (vždy pro letadlo kategorie Hawker 900XP a náhradní letadla pro tento typ letadla, která jsou vhodná pro přepravu dle ujednání bodu 3.1 )

4.2 Cena letu nezahrnuje:

 • a) dopravu cestujících na letiště a z letiště;
 • b) náklady na víza, jakékoliv celní poplatky a daně;
 • c) dodatečné náklady spojené se změnami oproti potvrzené objednávce letu;
 • d) dodatečné náklady vyplývající ze změn v důsledku nedodržení domluvených konkrétních podmínek letu ze strany Klienta (časy odletu, příletu, změny v počtu cestujících apod.);
 • e) dodatečné náklady, které vzniknou v důsledku vyšší moci (nevyhovující meteorologické podmínky, zejména mlhy, bouřky, písečné bouře), které znemožní provedení letu v čase, který je potvrzen v objednávce letu);
 • f) odmrazování letadla před odletem
 • g) dodatečné náklady spojené se zdržením letu, pokud nejsou způsobeny pochybením Společnosti

5. Platební podmínky a storno poplatky

5.1 Cenu letu může Klient uhradit Společnosti následujícími způsoby:

 • a) bezhotovostním převodem na účet Společnosti uvedený v objednávce, resp. v zálohové faktuře
 • b) prostřednictvím tzv. push platby

5.2 Bezhotovostní převod: Pokud není v objednávce letu uvedeno jinak, 100% ceny letu musí být uhrazeno a připsáno na účet Společnosti nejpozději 24 hodin před zahájením letu. V případě, že je objednávka realizována ve lhůtě kratší než 24 hodin před odletem, musí Klient před uskutečněním letu prokazatelným způsobem zaslat Společnosti potvrzení o provedení bezhotovostního převodu finančních prostředků včetně swiftové zprávy.

5.3 Push platba: V případě úhrady cenu letu prostřednictvím tzv. push platby obchodník vytvoří požadavek na zaplacení (tzv. platební link) v portálu GP Webpay. Platební link je následně klientovi zaslán emailem. Pokud se klient rozhodne platbu zaplatit, klikne na platební link a bude přesměrován na platební bránu GP Webpay.
Platba kartou přes platební link je bezpečná:

 • platba kartou je realizována prostřednictvím platební brány GP Webpay ve spolupráci s Českou spořitelnou, a.s.;
 • údaje z platební karty zadává Klient přímo bance, Společnost tedy nemá žádný přístup k údajům o platební kartě Klienta, tyto údaje se nikde neukládají ani neposkytují třetím osobám;
 • přenos dat se uskutečňuje prostřednictvím zabezpečeného protokolu HTTPS, který tyto informace šifruje;
 • platba kartou je založena na standardu 3D Secure, který v současné době představuje nejbezpečnější metodu on-line plateb kartou.

5.4 Doplatky ceny letu, případně doplatky vyplývající z navýšení ceny letu jsou splatné na základě fakturace se splatností 5 dní, pokud není dohodnuto jinak.

5.5 Faktury obsahují veškeré náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem. V případě prodlení s úhradou faktury je Společnost oprávněna vyúčtovat Klientovi úrok z prodlení ve výši 0,05% za každý den prodlení.

5.6 Storno poplatky

Pokud není v potvrzené objednávce letu uvedeno jinak, budou v případě zrušení potvrzeného letu Klientem anebo v souladu s ustanovením odst. 6.4.1. účtovány následující storno poplatky:

 1. do 7 dnů před odletem 500 EUR;
 2. méně než 7, ale více než 2 dny před odletem 30% z ceny letu;
 3. méně než 48 hodin, ale více než 24 hodin před odletem 60% z ceny letu;
 4. méně než 24 hodin před odletem 80% z ceny letu;
 5. po času odletu stanoveném ve smlouvě 100% z ceny

V případě, že cena letu již byla ze strany Klienta uhrazena, vrátí Společnost Klientovi uhrazenou částku po odečtení storno poplatku stanoveného dle výše uvedených storno podmínek do 7 pracovních dnů ode zrušení potvrzeného letu Klientem Po vrácení částky použije Společnost primárně stejný platební prostředek, který Klient použil pro uhrazení ceny letu.

V případě, že cena letu nebyla ze strany Klienta dosud uhrazena, vystaví Společnost Klientovi fakturu na částku storno poplatku stanoveného dle výše uvedených storno podmínek. Faktura je splatná do 5 dnů ode dne jejího vystavení.

6. Zrušení letů a odmítnutí přepravy

6.1 Společnost zajistí provedení letů dle potvrzené objednávky, pokud se Společnost a Klient výslovně nedohodnou jinak, nebo pokud nenastanou okolnosti způsobené vyšší mocí, uvedené v odstavci 6.3, nebo okolnosti uvedené v odstavci 6.4. Všechny změny musí potvrdit obě smluvní strany v dodatku objednávky letu.

6.2 Klient bere na vědomí, že pokud cestující nedodrží dohodnuté časy nástupu k přepravě, toto nedodržení může ovlivnit možnost další přepravy, způsobit zpoždění nebo zrušení letu a vyvolat dodatečné náklady. I když Společnost vyvine veškeré úsilí, aby původní čas odletu dodržel, provozní okolnosti nebo limity služeb posádky mohou mít za následek závažné odchylky od původního potvrzeného času odletu, popřípadě zrušení letu nebo letů.

6.3 Vyšší moc

Společnost si vyhrazuje právo zrušit, odklonit, a v případě, že k tomu má časové možnosti dále i odložit nebo zpozdit let nebo jakoukoliv část letu pokud tento není možné provést z důvodů, které Společnost nemůže ovlivnit. Tyto důvody zahrnují, ale neomezují se na zásah vyšší moci, meteorologické podmínky, provozní omezení, technické závady, stávky, povstání, embarga, války, akty nepřátelství nebo nepokoje a jejich přímé nebo nepřímé následky, a to bez ohledu na to zda jsou skutečné, hrozící nebo pouze hlášené.

V případě, že ze shora uvedených důvodů není možné přistát na cílovém letišti, považuje se Smlouva o letecké přepravě za splněnou okamžikem, kdy je provedeno přistání letadla na letišti náhradním. Smlouva se považuje za splněnou dále i v případě, kdy ze shora uvedených důvodů není možné přistát s letadlem na letišti určeném pro odlet letu a toto přistání je provedeno na letišti náhradním, odkud je možné Klienta na cílové letiště přepravit.

Pokud dojde ke zrušení nebo zkrácení letu z důvodů uvedených v tomto odstavci, bude celková cena letu adekvátně snížena o cenu úseků nebo jejich částí, které byly zrušeny. Poměrná část ceny, o kterou byla celková cena letu snížena bude Klientovi vrácena zpět do 7 pracovních dnů od uskutečnění letu. Po vrácení částky použije Společnost primárně stejný platební prostředek, který Klient použil pro uhrazení ceny letu.

6.4 Zrušení letu a odmítnutí přepravy

6.4.1 Zrušení letu ze strany Společnosti

Společnost si vyhrazuje právo zrušit let, pokud ze strany Klienta došlo k závažnému porušení podmínek dohodnutých v objednávce letu nebo daných Všeobecnými přepravními podmínkami. V případě zrušení letu podle tohoto odstavce je Společnost oprávněna účtovat Klientovi storno poplatky ve výši uvedené v odst. 5.6.

Velitel letadla je s konečnou platností odpovědný za provedení letu a může let zrušit z bezpečnostních nebo technických důvodů, nebo může rozhodnout o přistání na jiném letišti, než bylo potvrzeno v objednávce letu. V těchto případech Společnost nenese žádnou odpovědnost za způsobené škody viz. odstavec 6.3.

6.4.2 Odmítnutí přepravy

Společnost má právo odmítnout přepravu cestujícího, zavazadla nebo nákladu pokud by takovou přepravou mohlo dojít k ohrožení bezpečnosti letadla nebo porušení platných zákonů a předpisů. Společnost má zároveň právo odmítnout přepravu cestujícího, který by se odmítl podrobit bezpečnostní prohlídce, nebo který závažným způsobem narušuje přepravu.

7. Přepravní a cestovní doklady

7.1 Při cestování v rámci Evropské unie předloží všichni cestující platný občanský průkaz; při cestách do ostatních zemí mimo EU je nutné předložit platný cestovní pas, a pokud je to nezbytné, tak i platné vízum. Cestující jsou výhradně odpovědní za splnění všech požadavků na platnost osobních nebo jiných dokumentů požadovaných všemi místními orgány v navštívených destinacích.

7.2 V případě, že je to pro uskutečnění letu vyžadováno třetími stranami (procedury letiště, státní orgány), je Společnost oprávněna po Klientovi při objednávce letu požadovat a Klient je povinen Společnosti předat seznam cestujících s uvedením následujících informací: jméno, příjmení, národnost, datum narození a číslo pasu (víza, pokud je to nezbytné).

7.3 Zavazadla

7.3.1 Společnost vyvine veškeré úsilí, aby přepravila zavazadla Klienta, pokud to bude přípustné s ohledem na bezpečnost letu, kapacitu letadla a platné předpisy. V případě jakýchkoliv pochybností o možnosti přepravy zavazadel musí Klient informovat Společnost.
7.3.2 Obecný hmotnostní limit přepravovaných zavazadel je 14 kg kromě 6 kg příručních zavazadel na každého cestujícího. Přeprava zavazadel, která převyšují tento limit, musí být výslovně odsouhlasena Společností a musí být uvedena v objednávce letu.

7.3.3 Společnost odmítne zavazadla, jejichž přeprava je zakázána zákony nebo předpisy nebo která by mohla ohrozit bezpečnost letadla nebo cestujících. Toto ustanovení se týká zejména zbraní a dalšího nebezpečného zboží v souladu s ustanoveními ICAO.

7.3.4 Společnost nepřepravuje zvířata, pokud to nebylo výslovně dohodnuto v objednávce letu.

7.3.5 Cestující je výhradně odpovědný za splnění všech dokumentů požadovaných místními orgány, pokud jde o přepravované zavazadlo a jeho obsah nebo o přepravovaná zvířata.

8. Odpovědnost

8.1 Odpovědnost Společnosti

8.1.1 Odpovědnost Společnosti se v mezinárodní letecké dopravě řídí Úmluvou o sjednocení některých pravidel v mezinárodní letecké dopravě ze dne 28. května 1999 (tzv. Montrealskou úmluvou) a dále nařízením Evropského parlamentu a Rady Evropské unie č. 2027/97, ve znění nařízení č. 889/2002 ze dne 13. května 2002, které vychází z Montrealské úmluvy a vztahuje se jak na mezinárodní, tak na vnitrostátní leteckou dopravu.

8.1.2 Společnost odpovídá do výše skutečné škody, nejvýše však do limitu omezujícího jeho odpovědnost. Společnost neodpovídá za nepřímou či následnou škodu ani za ušlý zisk.

8.1.3 Omezení odpovědnosti:

a) Společnost nenese odpovědnost za škody způsobené třetími stranami;
b) Společnost nenese odpovědnost za škody a nesplnění dohodnutých podmínek zapříčiněné:

(i) vyšší mocí;
(ii) meteorologickými podmínkami;
(iii) okolnostmi, které přímo nebo nepřímo vyplývají z nařízení nebo akcí úřadů;
(iv) okolnostmi, na které Společnost nemohla mít vliv;

c) Společnost nenese odpovědnost za škody a nesplnění dohodnutých podmínek zapříčiněné tím, že mu příslušnými úřady nebyla udělena potřebná povolení (například “Vyžadované předběžné povolení“ nebo „Povolení k přistání“ apod.);
d) Společnost nebude uspokojovat nároky, které by mohly vzniknout z důvodu zpoždění cestujících, zavazadel nebo nákladu nebo z důvodu přistání na náhradním letišti nebo odletu z náhradního letiště, a to s výjimkou případů, kdy by nároky vznikly v důsledku hrubé nedbalosti nebo úmyslu Společnosti;

8.2 Odpovědnost Klienta

8.2.1 Klient je odpovědný za dodržení podmínek letu, a to i v případě, že jedná pouze jako zprostředkovatel.

8.2.2 Cestující je povinen řádně zhodnotit svůj aktuální zdravotní stav, a to zejména s ohledem na srdeční vady, vysoký krevní tlak, závratě, nachlazení a jiné indispozice, a případně u těhotných žen, jejich aktuální zdravotní stav a rizikovost přepravy s ohledem na stupeň jejich těhotenství. Veškerá rizika vyplývající z přepravy v této souvislosti nese cestující.

8.2.3 Pokud dojde ke zranění cestujících, Klient je povinen okamžitě informovat Společnost, a to nejpozději bezprostředně po skončení letu.

Napište nám

Pokud se nás chcete na cokoliv zeptat nebo máte zájem o nabídku letu, využijte prosím formulář výše nebo nám napište zprávu níže. Odpovíme Vám v cuku letu.

  Nezávazná poptávka letu

  Přidat další destinaci

  Při odesílání formuláře došlo k chybě. Kontaktujte nás prosím telefonicky.

  Děkujeme Vám za Vaši poptávku

  Brzy Vás budeme kontaktovat.

  Member of CTR group

  Gastronomický zážitek na palubách našich letadel

  Během letu Vám nabídneme excelentní catering včetně škály vybraných vín a šampaňského.

  Napište nám

  Pokud se nás chcete na cokoliv zeptat nebo máte zájem o nabídku letu, využijte prosím formulář výše nebo nám napište zprávu níže. Odpovíme Vám v cuku letu.

   Flotila vlastních letadel
   Flotila vlastních letadel

   Provozujeme flotilu vlastních letadel pro lety v rámci celé Evropy, Blízkého východu a dalších destinací, s centrálou v Praze.

    70 kolegů
   70 kolegů

   O Vaše bezpečí, komfort a nejlepší péči se stará tým našich 70 zkušených kolegů.

   18 let na trhu
   18 let na trhu

   Naše společnost má mnohaleté zkušenosti a profesionální tým vyškolených pilotů nad rámec předpisů.